Vedtægter for Vildbjerg Handelsforening

§ 1.    Foreningens navn er VILDBJERG HANDELSFORENING – stiftet den 20 marts
1968. Foreningens formål er at fremme byens handelsliv og medlemmernes interesser.

§ 2.   Som medlemmer optages alle cvr. registrerede handlende i Vildbjerg, hvis hoved-
erhverv er handel. Som medlemmer optages både aktive og passive medlemmer.
De aktive medlemmer får automatisk del i alle foreningens aktiviteter.
Passive medlemmer kan tilkøbe dele af aktiviteterne.

§ 3.   Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling og opkræves forud,
hvert ½ år, første gang umiddelbart efter generalforsamlingen.  Passive medlemmer betaler
også forud, én gang om året, umiddelbart efter generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Har et medlem pådraget sig en  restance, udelukkes
denne af foreningen og kan ikke optages på ny, førend restancen er betalt.

§ 4.  Vildbjerg Handelsforening ledes af en styregruppe på minimum 3 personer,
men gerne 5-7 hvis muligt. Medlemmer til styregruppen vælges på den årlige generalforsamling.
Medlemmer i styregruppen sidder for 2 år af gangen.
Styregruppen fordeler selv arbejdsopgaverne i mellem sig. Deriblandt at udnævne en overordnet kontaktperson.
Der vælges en bogholder på den årlige generalforsamling. Denne person behøver nødvendigvis ikke at være medlem i styregruppen.
Der vælges en økonomiansvarlig, såfremt de siddende medlemmer i styregruppen ønsker det. Den økonomiansvarliges opgaver er at
modtage evt. regninger samt sende dem til betaling hos bogholderen.
Der vælges en Revisor på den årlige generalforsamling.

§ 5.  Styregruppen leder i fællesskab forhandlingerne. Den overordnede kontaktperson modtager
alle henvendelser til foreningen. Der afvikles møder efter vurderet behov.

§ 6.  Styregruppen forvalter foreningens midler, der anbringes efter gruppens beslutning.
Bogholderen udbetaler de af styregruppen anviste regninger og udfærdiger regnskab rettidig, til at revisoren
har dette til revision mindst 14 dage før indkaldelsen til den ordinere generalforsamling.

§ 7.  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og senest inden udgangen af 1. kvartal.
Indkaldelsen sker på mail, mindst 14 dage før afholdelse.
Med indkaldelsen skal der vedlægges en dagsorden, samt samt en henvisning til hvor foreningens
regnskab kan rekvireres. Regnskaberne vil også blive udleveret på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt der er enstemmig et ja herfor i styregruppen,
eller mindst 50% af foreningens medlemmer begære dette.
På den ordinære generalforsamlingen skal altid behandles følgende emner:

1 : Valg af dirigent
2 : Beretning om foreningens forløb i det forgangne år.
3 : Fremlæggelse af et revideret regnskab for det forgangne år – til godkendelse.
4 : Indkomne forslag – til evt. afstemning.
(disse skal være kontaktpersonen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
5 : Valg af medlemmer til styregruppen.
6 : Valg af bogholder samt revisor
7 : Fastsættelse af kontingent.
8 : Evt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller den overordnede
kontaktperson´s stemme for 2. Ved evt. manglende fremmøde af denne, kan dennes ”ekstra” stemme vidergives
til andet medlem af styregruppen via skriftlig fuldmagt. Hvert medlem har en stemme, pr. betalt medlemskab.
Stemmeretten kan vidergives til andet medlem af foreningen, med skriflig fuldmagt.

Der opfordres til at afholde medlemsmøde/r efter behov.

§ 8.  Udmeldelse af foreningen finder sted skriftligt til foreningens bestyrelse inden 1.januar

§ 9.  Opløsning af foreningen kan enten finde sted på den ordinære generalforsamling, eller ved indkaldelse til ekstraordinære.

Foreningens midler vil ved evt. opløsning blive fordelt mellem alle gyldige medlemmer, således passive medlemmer
deles om 1/5 del og de aktive deles om 4/5 dele.

Redigeret og godkendt på generalforsamlingen den 5. marts 2019.